Tájékoztató elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról


Tisztelt Látogatónk! Tisztelt Partnerünk!

A Vörös és Társa Kft. (továbbiakban: Társaságunk) a 8630. Balatonboglár Klapka u. 14. szám alatti telephelyén a vagyonvédelem, élet és testi épség védelme céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést lehetővé tesz (továbbiakban felvétel).  A kamera rögzíti a területre belépők személyes adatait, úgy, mint képmását és magatartását (kezelt adatok köre). 

 1. A kamerák telepítési helyét az alábbi táblázat foglalja össze: 

Kamera sorszáma

A kamera pontos felszerelési helye  

A látószög iránya

Megfigyelés célja  

Jogalapja

1

Számlázó pult felett

bejárati ajtó, számlázó pult, pénztárgép, bankkártya leolvasó

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

2

Üzlettér bal oldal, közép

déli irány

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

3

Üzlettér bal oldal, közép

északi irány

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

4

Üzlettér jobb oldal, közép

déli irány

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

5

Üzlettér jobb oldal, közép

északi irány

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

6

Épület külső, nyugati fal

déli irány, hátsó bejárat

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

7

Épület külső, északi fal

észak-keleti irány, garázsok, udvari (teher)bejáró

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

8

Épület külső, keleti fal

északi irány, főbejárat, parkoló

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

9

Épület külső, keleti fal

déli irány, főbejárat, parkoló

vagyon- és személyvédelem

Ráutaló magatartás és Adatkezelő jogos érdeke

 

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszert azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti célok eléréséhez ez a leghatékonyabb eszköz. Az adatkezelés összes körülményét számba véve Adatkezelő megállapította, hogy– tekintetbe véve a felvételek rövid tárolási idejét, a körültekintő adatbiztonsági intézkedéseket, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokat - a vagyonbiztonság, valamint az Ön és az ingatlanon tartózkodó személyek biztonsága érdekében a rendszer üzemeltetése jogszerű. 

A felvétel készítésének jogalapja az Ön jelen tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulása. Ezért felhívjuk a figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre mint ráutaló magatartás, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.

 1. Adatkezelő a felvételeket (és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított 3 napig tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja.

A felvételeket a Társaság a 8630. Balatonboglár Klapka u. 14. szám alatti telephelyén tárolja a felvétel készítését követő három napig,  indokolható esetekben ennél több, de maximum 25 napig (pl. hosszú hétvégék, szabadságolások miatt az incidensek észleléséhez nem elegendő a 3 nap, hatósági megkeresés) Az adatok megismerésére jogosult személyek: Társaságunk ügyvezetői, továbbá az általuk írásban erre feljogosított további munkavállaló a jogsértések feltárása, a rendszer működésének ellenőrzése céljából. 

A megtekintéseket és az azt végző személyt, az adatok megismerésének okát és idejét az esetleges adattovábbítást a belső szabályzatunk szerinti tartalommal nyilvántartásban rögzítjük.

- személyes adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,

–  bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,

–  a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,

– fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében

– az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

 1. Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti Társaságunknál, hogy 
 • hogy Adatkezelő tájékoztatást nyújtson arról, hogy mi látható a felvételen Önnel kapcsolatban (tájékoztatáshoz való jog). 
 • hogy Adatkezelő az Önnel kapcsolatos felvételt zárolja (adatkezelés korlátozásához való jog)
 • az adatkezelés ellen Adatkezelő ügyvezetőjéhez címzett postai vagy elektronikus levélben tiltakozzon, amennyiben álláspontja alapján az Ön személyhez fűződő joga Adatkezelő érdekével szemben elsőbbséget élvez. 
 • az Önről készült felvételt töröljük. 
 • az Önről készült felvételekbe betekinthessen (betekintéshez való jog)

A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk Adatkezelő biztosítani, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben időpontot jelölhet meg. Amennyiben a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor Adatkezelő a felvételt törli.

A kérelem elkészítését formanyomtatvány segíti, amelyet Adatkezelő telephelyén lehet kérni. 

A kérelemben meg kell adni, hogy 

 • milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,

mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvételről van szó,

 • miről ismerhetjük fel Önt,
 • milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon).

A kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszol Adatkezelő. 

A helyesbítéshez való jog jelen esetben fogalmilag kizárt, tekintettel arra, hogy a felvételek nem módosíthatók. A helyesbítéshez való jog az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adataira vonatkozhat. Ezzel kapcsolatos kérelmére is 25 napon belül válaszol Adatkezelő.

A felvételeket társaságunk csak jogi kötelezettség alapján továbbítja harmadik személynek (pl. hatósági megkeresés). 

Amennyiben az Ön álláspontja szerint Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet (Infotv. 23. §).

A polgári per mellett lehetősége van az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +3613911400 Fax: +3613911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni (Infotv. 22. §)

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében Adatkezelő jogos érdeke alapján öt évig kezeljük. 

 1. A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

 

Vörös és Társa Kft.

Vörös Péter ügyvezető 

info@vorospapir.hu